GazdálKodó nyelvvizsga

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2006. július 13-án a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett gazdálKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.
A vizsgarendszer gazdasági szaknyelvi, egynyelvű valamint kétnyelvű, amely alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből. A vizsga két profillal választható: üzleti vagy idegenforgalmi.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki egy teljes értékű, idegenforgalmi vagy üzleti szaknyelvi nyelvvizsga bizonyítványt szeretne szerezni angol vagy német nyelvből, ami felhasználható a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.

ÉRTESÍTÉS A VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYÉRŐL

A KJF Nyelvvizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek az írásbeli és a szóbeli vizsgák idejéről és helyéről - legalább 10 nappal a vizsga kezdete előtt - írásban (postai úton és e-mailben) értesítik a jelentkezőt és tájékoztatják a vizsgával kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről. A beosztásról szóló értesítőt a vizsgázónak meg kell őriznie, és a vizsgákra magával kell vinnie. Elvesztése esetén a vizsgázó a vizsgán részt vehet, de az eredménylekérdezéshez szükséges kódot adategyeztetés, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése és különeljárási díj megfizetése után személyesen vagy postai úton kaphatja csak újra kézhez. Amennyiben a vizsgázó a vizsga előtt legalább öt nappal nem kapja kézhez a beosztásról szóló értesítőjét, személyesen vagy telefonon érdeklődnie kell a Nyelvvizsgaközpontnál vagy a vizsgahelyen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a beosztással kapcsolatos tévedések, és hibák miatt nem élhet panasszal.

A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA

Megjelenés a vizsgán

A vizsgán annak megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg. Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás. Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsga kezdéséről elkésik, az azonosítási eljárás után megkezdheti a vizsgát, de azt a többiekkel egy időben be kell fejeznie. Ennek tudomásulvételéről írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melynek hiányában a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. Az írásbeli vizsgán legfeljebb 15 perc késés engedhető meg. Ezt követően a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. A késés tényét a borítólapra rá kell vezetni. A hallás utáni értés vizsgák esetén késés nem engedélyezett. A szóbeli vizsgarész esetében a vizsgáztatók csak a jegyzőkönyvön szereplő vizsgázói létszámnak megfelelően kiszámított ideig kötelesek a vizsgateremben tartózkodni. Ezen idő után érkező vizsgázót nem kötelesek vizsgáztatni. Döntésük alapján levizsgáztathatják a későn érkező vizsgázót, azonban nem dönthetnek kedvezően akkor, ha a vizsgateremben egy másik vizsgára kerül sor vagy döntésük más vizsgázók érdekeit sérti.

A vizsga folyamán

A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában kell elhelyeznie.A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint szótárt (kivéve ahol azt a vizsgaleírás engedélyezi), könyvet, bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt, saját jegyzetpapírt. Tilos a más vizsgázókkal folytatott kommunikáció is. A vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez a Nyelvvizsgaközponttól erre a célra biztosított lapokat kell használnia. Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár. Az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgarészeken betartandó további szabályok: A beszédértés és írásbeli vizsgarészeken a vizsgázók kék vagy fekete tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A vizsgázók nem használhatnak javítófolyadékot vagy javítószalagot. Javításkor egy vonallal egyértelműen húzzák át azokat a részeket, amelyeket törölni kívánnak. A javítás tényét tilos aláírni. A vizsgázók semmilyen módon nem jelölhetik meg dolgozatukat, a levélírásnál nem használhatják saját nevüket. Az egyes vizsgarészek alatt a termet elhagyni csak az alábbiakban szabályozott módon lehet: A vizsgázó a beszédértés vizsgarész alatt nem hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga során nincs szünet, a vizsga első részében senki sem hagyhatja el a termet. A vizsga 2. része (íráskészség és közvetítőkészség) alatt egyszerre csak egy vizsgázó hagyhatja el a vizsgatermet, vizsgadolgozata és személyi okmánya leadásával. Távolléte tényét és időtartamát a teremfelügyelő jegyzőkönyvben és a vizsgázó feladatlapján rögzíti. Ha a vizsgázó a megadott időtartam előtt befejezi a munkát a válaszlap és az azonosító boríték leadása, ill. az újbóli azonosítás után hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga utolsó 15 percében a terem már nem hagyható el. A teremfelügyelők ügyelnek arra, hogy az írásbeli dolgozatot a vizsgázók önállóan, tiltott segédeszköz igénybevétele nélkül készítsék el. Akit szabálytalanságon érnek, annak a vizsgáját felfüggesztik és ezt a tényt a vizsgázó dolgozatára és a jegyzőkönyvre is rávezetik. Az illető számára a vizsga a tettenéréssel befejeződik, és a termet el kell hagynia. A tetten ért vizsgázót a további vizsgákból kizárják, az esetlegesen már teljesített részeredményeit megsemmisítik, dolgozatát nem értékelik.

A vizsga után

A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát és az ahhoz kapcsolódó anyagokat (megoldó lap, feladatlap, értékelési kritériumok), valamint a szóbeli vizsga jegyzőkönyvét megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet, azzal a kitétellel, hogy a betekintésre és a jegyzetek készítésére 30 perc áll rendelkezésére. Sem feladatlap, sem megoldó lap, sem értékelési kritérium, sem pontozó lap nem adható ki, azokról fénymásolat sem készíthető. A betekintés csak Székesfehérváron, a Nyelvvizsgaközpontban, személyesen, meghatározott napon (napokon), előzetes bejelentkezés alapján történik. A megtekintés időpontja az aktuális hírekben olvasható. A betekintési időpontok elmulasztása jogvesztéssel jár. A betekintés előtt a vizsgázónak igazolnia kell magát, személyazonosságának igazolása nélkül a vizsgadolgozatokba nem tekinthet be. Nincsen lehetőség arra, hogy a vizsgázó helyett, akár annak hivatalos meghatalmazásával, valaki más tekintsen be a dolgozatokba.

Vizsgaeredmények közlése

A Nyelvvizsgaközpont az azonos nyelvből, szinten és profilokból megírt dolgozatok összességét egyszerre küldi javításra. Ez vonatkozik az azonos vizsgák különböző típusai azonos vizsgarészeinek feladataira is. Erre a feladatjavítás folyamatszerű követelményeinek betartása és a javítás megbízhatósága érdekében van szükség. A névtelenség megőrzése érdekében sem magánszemély, sem oktatási intézmény vagy vizsgahely esetében nincs mód arra, hogy bizonyos személyek dolgozatai, illetve bizonyos típushoz tartozó dolgozatok hamarabb kerüljenek kijavításra, és ezáltal hamarabb közöljön eredményt a Nyelvvizsgaközpont. Ezt kérelmezni sem lehet, erre vonatkozóan megállapodás sem köthető. Hivatalos eredménynek csak a Vizsgaközpont internetes honlapján az előre meghatározott időpontban megjelenő vizsgaeredmények, ill. a Nyelvvizsgaközpontban és a vizsgahelyeken a faliújságra kifüggesztett eredmények tekinthetők. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont az első vizsganapot követő 30 napon belül, legkésőbb az első vizsganapot követő 30. napon közli. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont a honlapján, ill. vizsgahelyek szerinti bontásban nyomtatott formában is közzéteszi. A honlapon közzétett vizsgaeredményeket a vizsgázók a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal kérdezhetik le. A nyomtatott formában közzétett vizsgaeredményeket, melyen a vizsgázók szintén a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal szerepelnek, a Nyelvvizsgaközpont, ill. a vizsgahelyek faliújságjain kell kifüggeszteni. A vizsgaeredményekről telefonon tilos tájékoztatást adni.

Bizonyítvány

Bizonyítvány csak szóbeli vizsga (szóbeli típus), csak írásbeli (írásbeli típus), valamint írásbeli és szóbeli vizsga (komplex típus) sikeres letétele esetén adható ki. Ha komplex vizsgára jelentkezett a vizsgázó, de csak az egyik részvizsgája (vagy az írásbeli vagy a szóbeli) sikeres, akkor a Nyelvvizsgaközpont a sikeres részvizsgáról ad ki bizonyítványt. A Nyelvvizsgaközpont a sikeresnek minősített vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon (felülvizsgálat esetén 75 napon) belül vizsgabizonyítványt állít ki. A bizonyítványokat a vizsgaközpont ajánlott, tértivevényes küldeményként a vizsgázó által megadott címre postázza.

Jogorvoslat

A vizsgázó a betekintéstől függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet díjmentesen az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség. A felülvizsgálati kérelmeket vagy személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba, vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhető. A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe. A szóbeli vizsga újraértékelését nem lehet kérni. A vizsgadolgozatokat, amennyiben a felülvizsgálati kérelem számszaki hibára vagy a dolgozat újraértékelésére vonatkozik, a szakmai vezető által felkért háromtagú bizottság értékeli újra. A bizottság tagja csak olyan vizsgáztató lehet, aki dolgozat javításában és értékelésében nem vett részt. Amennyiben a vizsgadolgozatban számszaki hiba található, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Amennyiben a dolgozat újraértékelésekor új pontszámok keletkeznek, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Jogszabálysértésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem esetén a sérelmet a felelős vezető és a szakmai vezető vizsgálják ki, szükség esetén ügyvéd bevonásával. A felülvizsgálatot kérelmező vizsgázó a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kap választ a kérelemmel kapcsolatos döntésről. A dolgozat újraértékelése címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre adott válasz ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre hozott döntés ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

A GazdálKodó vizsga felépítése és értékelése - alapfok

Alapfok egynyelvű

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszéd-készség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 12 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi szituációk) - idegen nyelvű instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 15-20 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 70 pont.

Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (42 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasás-készség

10 ütemes miniszöveg-mondat-párosítás

(közös feladat a két profilban)

20 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
10 ütemes igaz hamis feladat 20 pont
Íráskészség emlékeztető írása 15 pont 12 pont 40 perc Szótár használható
e-mail kiegészítés 15 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 150 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 90 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (90 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (90 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasás-készség 10 item miniszöveg-mondat-párosítás itemenként 2 pont
10 item igaz-hamis itemenként 2 pont
Íráskészség emlékeztető

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Stílus, regiszter: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail kiegészítés

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Alapfok kétnyelvű

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszéd-készség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 12 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi szituációk) - magyar instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 15-20 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont.

Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasás-készség

10 ütemes miniszöveg-mondat-párosítás

(közös feladat a két profilban)

20 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
10 ütemes igaz hamis feladat 20 pont
Íráskészség emlékeztető írása 15 pont 12 pont 60 perc Szótár használható
e-mail kiegészítés 15 pont
Közvetítői készség idegen nyelvű szöveg (kb. 200 szó) tartalmának magyar nyelvű összefoglalása 15 pont 6 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 165 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 99 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasás-készség 10 item miniszöveg-mondat-párosítás itemenként 2 pont
10 item igaz-hamis itemenként 2 pont
Írás-készség emlékeztető

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Stílus, regiszter: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail kiegészítés

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyar nyelven

Tartalom: 5 pont

 

Koherencia: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 

A GazdálKodó vizsga felépítése és értékelése - középfok

Középfok egynyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 76 pont.

Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (46 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban) 12 pont nincs 75 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség 6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban) 12 pont 10 pont
6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat) 12 pont
Íráskészség beszámoló (összefüggő szöveg) 160-200 szó 20 pont 16 pont 90 perc Szótár használható
e-mail (hivatalos) 100-150 szó 20 pont

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 156 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 94 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (94 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (94 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item feleletválasztós 12 vizsgapont
Olvasás-készség 6 item feleletválasztós itemenként 2 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 2 pont
Íráskészség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 1 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 1 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Középfok kétnyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 128 pont.

Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (77 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban) 20 pont nincs 90 perc Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből (közös feladat a két profilban)
Olvasáskészség 6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban) 24 pont 20 pont
6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat) 24 pont
Íráskészség beszámoló (összefüggő szöveg) 160-200 szó 20 pont 16 pont 120 perc Szótár használható
e-mail (hivatalos) 100-150 szó 20 pont
Közvetítői készség magyar nyelvű szöveg (kb. 200 szó) tartalmának idegen nyelvű összefoglalása (120-150 szó) 20 pont 8 pont

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 208 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 125 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelv-ismeret 15 item feleletválasztós 20 vizsgapont
15 item lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből
Olvasás-készség 6 item feleletválasztós itemenként 4 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 4 pont
Írás-készség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven (7 kiemelt szakszó/kifejezés)

Tartalom: 4 pont

 

Koherencia: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 6 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

?

A GazdálKodó vizsga felépítése és értékelése - felsőfok

Felsőfok egynyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 108 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (65 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban) 20 pont nincs 80 perc Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban)
Olvasáskészség 6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban) 24 pont 20 pont
6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat) 24 pont
Íráskészség beszámoló (összefüggő szöveg) 350-450 szó 20 pont 16 pont 90 perc Szótár használható
e-mail (hivatalos) kb. 180-220 szó 20 pont

 

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 188 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 113 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (113 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (113 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelv-ismeret 15 item feleletválasztós 20 vizsgapont
15 item cloze teszt
Olvasás-készség 6 item feleletválasztós itemenként 4 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 4 pont
Íráskészség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Felsőfok kétnyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról
Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 128 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (77 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban) 20 pont nincs 80 perc Szótár nem használható
15 ütemes lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban)
Olvasáskészség 6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban) 24 pont 20 pont
6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat) 24 pont
Íráskészség beszámoló (összefüggő szöveg) 350-450 szó 20 pont 16 pont 140 perc Szótár használható
e-mail (hivatalos) kb. 180-220 szó 20 pont
Közvetítői készség magyar nyelvű szöveg (kb. 200-220 szó) tartalmának idegen nyelvű összefoglalása (150-180 szó) 10 pont 8 pont
idegen nyelvű szöveg (kb. 200-240 szó) tartalmának magyar nyelvű összefoglalása (max. 200 szó) 10 pont

 

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 208 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 125 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelv-ismeret 15 item feleletválasztós 20 vizsgapont
15 item cloze teszt
Olvasás-készség 6 item feleletválasztós itemenként 4 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 4 pont
Íráskészség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven

Tartalom: 4 pont

 

Koherencia: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 6 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Összesen 20 nyerspont/2 = 10 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyar nyelven

Tartalom: 3 pont

 

Koherencia: 3 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Felkészülés a gazdalKODÓ nyelvvizsgára

A mintafeladatok megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

A szóbeli vizsga témakörei itt olvashatók.

Vizsgaszabályzat

Jelentkezésével Ön elfogadja és tudomásul veszi a vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, még jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza át!

Egyéb tudnivalók az GazdálKodó vizsgáról

A vizsgáról további információkat talál a vizsgaközpont honlapján.

Jelentkezési lap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

  • 1
    Személyes adatok
  • 2
    Kész

Segíthetek?