TársalKodó nyelvvizsga

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003. február 10-én a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. A vizsgarendszer általános, egynyelvű valamint kétnyelvű, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből. Az egyes szintek és az azokon elvárt készségek és nyelvismeret meghatározásakor a vizsgarendszer az Európa Tanács ajánlásait vette figyelembe.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki egy teljes értékű angol vagy német nyelvvizsga bizonyítványt szeretne szerezni, ami felhasználható a felvételinél, a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.

ÉRTESÍTÉS A VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYÉRŐL

A KJF Nyelvvizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek az írásbeli és a szóbeli vizsgák idejéről és helyéről - legalább 10 nappal a vizsga kezdete előtt - írásban (postai úton és e-mailben) értesítik a jelentkezőt és tájékoztatják a vizsgával kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről. A beosztásról szóló értesítőt a vizsgázónak meg kell őriznie, és a vizsgákra magával kell vinnie. Elvesztése esetén a vizsgázó a vizsgán részt vehet, de az eredménylekérdezéshez szükséges kódot adategyeztetés, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése és különeljárási díj megfizetése után személyesen vagy postai úton kaphatja csak újra kézhez. Amennyiben a vizsgázó a vizsga előtt legalább öt nappal nem kapja kézhez a beosztásról szóló értesítőjét, személyesen vagy telefonon érdeklődnie kell a Nyelvvizsgaközpontnál vagy a vizsgahelyen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a beosztással kapcsolatos tévedések, és hibák miatt nem élhet panasszal.

A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA

Megjelenés a vizsgán

A vizsgán annak megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg. Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás. Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsga kezdéséről elkésik, az azonosítási eljárás után megkezdheti a vizsgát, de azt a többiekkel egy időben be kell fejeznie. Ennek tudomásulvételéről írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melynek hiányában a vizsgázó vizsagdolgozatot nem kaphat. Az írásbeli vizsgán legfeljebb 15 perc késés engedhető meg. Ezt követően a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. A késés tényét a borítólapra rá kell vezetni. A hallás utáni értés vizsgák esetén késés nem engedélyezett. A szóbeli vizsgarész esetében a vizsgáztatók csak a jegyzőkönyvön szereplő vizsgázói létszámnak megfelelően kiszámított ideig kötelesek a vizsgateremben tartózkodni. Ezen idő után érkező vizsgázót nem kötelesek vizsgáztatni. Döntésük alapján levizsgáztathatják a későn érkező vizsgázót, azonban nem dönthetnek kedvezően akkor, ha a vizsgateremben egy másik vizsgára kerül sor vagy döntésük más vizsgázók érdekeit sérti.

A vizsga folyamán

A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában kell elhelyeznie.A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint szótárt (kivéve ahol azt a vizsgaleírás engedélyezi), könyvet, bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt, saját jegyzetpapírt. Tilos a más vizsgázókkal folytatott kommunikáció is. A vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez a Nyelvvizsgaközponttól erre a célra biztosított lapokat kell használnia. Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár. Az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgarészeken betartandó további szabályok: A beszédértés és írásbeli vizsgarészeken a vizsgázók kék vagy fekete tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A vizsgázók nem használhatnak javítófolyadékot vagy javítószalagot. Javításkor egy vonallal egyértelműen húzzák át azokat a részeket, amelyeket törölni kívánnak. A javítás tényét tilos aláírni. A vizsgázók semmilyen módon nem jelölhetik meg dolgozatukat, a levélírásnál nem használhatják saját nevüket. Az egyes vizsgarészek alatt a termet elhagyni csak az alábbiakban szabályozott módon lehet: A vizsgázó a beszédértés vizsgarész alatt nem hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga során nincs szünet, a vizsga első részében senki sem hagyhatja el a termet. A vizsga 2. része (íráskészség) alatt egyszerre csak egy vizsgázó hagyhatja el a vizsgatermet, vizsgadolgozata és személyi okmánya leadásával. Távolléte tényét és időtartamát a teremfelügyelő jegyzőkönyvben és a vizsgázó feladatlapján rögzíti. Ha a vizsgázó a megadott időtartam előtt befejezi a munkát a válaszlap és az azonosító boríték leadása, ill. az újbóli azonosítás után hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga utolsó 15 percében a terem már nem hagyható el. A teremfelügyelők ügyelnek arra, hogy az írásbeli dolgozatot a vizsgázók önállóan, tiltott segédeszköz igénybevétele nélkül készítsék el. Akit szabálytalanságon érnek, annak a vizsgáját felfüggesztik és ezt a tényt a vizsgázó dolgozatára és a jegyzőkönyvre is rávezetik. Az illető számára a vizsga a tettenéréssel befejeződik, és a termet el kell hagynia. A tetten ért vizsgázót a további vizsgákból kizárják, az esetlegesen már teljesített részeredményeit megsemmisítik, dolgozatát nem értékelik.

A vizsga után

A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát és az ahhoz kapcsolódó anyagokat (megoldó lap, feladatlap, értékelési kritériumok), valamint a szóbeli vizsga jegyzőkönyvét megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet, azzal a kitétellel, hogy a betekintésre és a jegyzetek készítésére 30 perc áll rendelkezésére. Sem feladatlap, sem megoldó lap, sem értékelési kritérium, sem pontozó lap nem adható ki, azokról fénymásolat sem készíthető. A betekintés csak Székesfehérváron, a Nyelvvizsgaközpontban, személyesen, meghatározott napon (napokon), előzetes bejelentkezés alapján történik. A megtekintés időpontja az aktuális hírekben olvasható. A betekintési időpontok elmulasztása jogvesztéssel jár. A betekintés előtt a vizsgázónak igazolnia kell magát, személyazonosságának igazolása nélkül a vizsgadolgozatokba nem tekinthet be. Nincsen lehetőség arra, hogy a vizsgázó helyett, akár annak hivatalos meghatalmazásával, valaki más tekintsen be a dolgozatokba.

Vizsgaeredmények közlése

A Nyelvvizsgaközpont az azonos nyelvből, szinten megírt dolgozatok összességét egyszerre küldi javításra. Ez vonatkozik az azonos vizsgák különböző típusai azonos vizsgarészeinek feladataira is. Erre a feladatjavítás folyamatszerű követelményeinek betartása és a javítás megbízhatósága érdekében van szükség. A névtelenség megőrzése érdekében sem magánszemély, sem oktatási intézmény vagy vizsgahely esetében nincs mód arra, hogy bizonyos személyek dolgozatai, illetve bizonyos típushoz tartozó dolgozatok hamarabb kerüljenek kijavításra, és ezáltal hamarabb közöljön eredményt a Nyelvvizsgaközpont. Ezt kérelmezni sem lehet, erre vonatkozóan megállapodás sem köthető. Hivatalos eredménynek csak a Vizsgaközpont internetes honlapján az előre meghatározott időpontban megjelenő vizsgaeredmények, ill. a Nyelvvizsgaközpontban és a vizsgahelyeken a faliújságra kifüggesztett eredmények tekinthetők. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont az első vizsganapot követő 30 napon belül, legkésőbb az első vizsganapot követő 30. napon közli. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont a honlapján, ill. vizsgahelyek szerinti bontásban nyomtatott formában is közzéteszi. A honlapon közzétett vizsgaeredményeket a vizsgázók a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal kérdezhetik le. A nyomtatott formában közzétett vizsgaeredményeket, melyen a vizsgázók szintén a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal szerepelnek, a Nyelvvizsgaközpont, ill. a vizsgahelyek faliújságjain kell kifüggeszteni. A vizsgaeredményekről telefonon tilos tájékoztatást adni.

Bizonyítvány

Bizonyítvány csak szóbeli vizsga (szóbeli típus), csak írásbeli (írásbeli típus), valamint írásbeli és szóbeli vizsga (komplex típus) sikeres letétele esetén adható ki. Ha komplex vizsgára jelentkezett a vizsgázó, de csak az egyik részvizsgája (vagy az írásbeli vagy a szóbeli) sikeres, akkor a Nyelvvizsgaközpont a sikeres részvizsgáról ad ki bizonyítványt. A Nyelvvizsgaközpont a sikeresnek minősített vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon (felülvizsgálat esetén 75 napon) belül vizsgabizonyítványt állít ki. A bizonyítványokat a vizsgaközpont ajánlott, tértivevényes küldeményként a vizsgázó által megadott címre postázza.

Jogorvoslat

A vizsgázó a betekintéstől függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet díjmentesen az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség. A felülvizsgálati kérelmeket vagy személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba, vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhető. A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe. A szóbeli vizsga újraértékelését nem lehet kérni. A vizsgadolgozatokat, amennyiben a felülvizsgálati kérelem számszaki hibára vagy a dolgozat újraértékelésére vonatkozik, a szakmai vezető által felkért háromtagú bizottság értékeli újra. A bizottság tagja csak olyan vizsgáztató lehet, aki dolgozat javításában és értékelésében nem vett részt. Amennyiben a vizsgadolgozatban számszaki hiba található, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Amennyiben a dolgozat újraértékelésekor új pontszámok keletkeznek, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Jogszabálysértésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem esetén a sérelmet a felelős vezető és a szakmai vezető vizsgálják ki, szükség esetén ügyvéd bevonásával. A felülvizsgálatot kérelmező vizsgázó a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kap választ a kérelemmel kapcsolatos döntésről. A dolgozat újraértékelése címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre adott válasz ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre hozott döntés ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

Alapfok egynyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont

20 pont

max. 15 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 1 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés

Lehetséges feladattípusok

(3 feladat):

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- információ felismerése

30 pont

12 pont

kb. 20-25 perc

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Írott szöveg értése 1.

10 ütemes igaz-hamis állítás eldöntése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 3000-3500n

- német 2500-3500n

25 pont

16 pont

40 perc

Szótár nem használható
Írott szöveg értése 2. 6 ütemes mondat visszahelyezés

15 pont

Íráskészség 1. baráti levél írása 100-120 szó

40 pont

24 pont

55 perc

Szótár használható
Íráskészség 2. űrlap vagy kérdőív kitöltése (4 kérdés) 25-30 szó/kérdés 20 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 180 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 108 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

 

 

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

  Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés

5 item - feleletválasztós

5 item - igaz-hamis állítások

5 item - információ felismerése

itemenként 2-2 pont
Írásbeli Írott szöveg értése 1. 10 itemes feladat itemenként 2,5 pont
Írott szöveg értése 2. 6 item mondat visszahelyezés
Íráskészség 1. baráti levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 

Összesen: 20 + 20 pont a két értékelő pontszáma = 40 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2.

űrlap vagy kérdőív kitöltése

(4 kérdés)

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 3 pont

 

Összesen: 10 + 10 pont a két értékelő pontszáma = 20 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó nem a kérdésekre válaszol VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 

Alapfok kétnyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 75 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (45 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

35 pont 14 pont max. 10 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók alapján

(3-4 perc)

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 230 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 4 pont 10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés

Lehetséges feladattípusok:

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- információ felismerése

30 pont 12 pont 25 perc

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

 

Készség Feladat Item / terjdelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Írott szöveg értése 1. 10 igaz-hamis állítás eldöntése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 3000-3500n

- német 2500-3500n

40 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
Írott szöveg értése 2. 6 itemes mondatvisszahelyezés
Íráskészség 1. baráti levél írása 100-120 szó 40 pont 24 pont 55 perc Szótár használható
Íráskészség 2. űrlap vagy kérdőív kitöltése (4 kérdés) 25-30 szó/kérdés 20 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres,ha a jelölt az összesen elérhető 175 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 105 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Hallás utáni értés 5 item - feleletválasztós5 item - igaz-hamis állítások5 item - információ felismerése itemenként 2-2 pont
Írásbeli Írott szöveg értése 1. 10 item igaz-hamis állítás

itemenként 2,5 pont

Írott szöveg értése 2. 6 item mondat visszahelyezés
Íráskészség 1. baráti levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 

Összesen: 20 + 20 pont a két értékelő pontszáma = 40 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2.

űrlap vagy kérdőív kitöltése

(4 kérdés)

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 3 pont

 

Összesen: 10 + 10 pont a két értékelő pontszáma = 20 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó nem a kérdésekre válaszol VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Középfok egynyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 2 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terejedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése kb. 400-450 szó 12 pont nincs 65 perc Szótár nem használható
Írott szöveg értése 1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 5500-6000n

- német 3500-4500n

16 pont 12 pont
Írott szöveg értése 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1. olvasói levél írása 140-160 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 120-140 szó 20 pont

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 160 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 96 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Önálló témakifejtés Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
  Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item ? feleletválasztós

8 vagy 7 item ? idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Írott szöveg értése 1. 8 item ? lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 2 pont
Írott szöveg értése 2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1. olvasói levél Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont 

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont 

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Középfok kétnyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 90 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (54 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar nyelvű instrukciók alapján

(3-4 perc)

3. önálló témakifejtés a közvetített szöveg alapján
Közvetítői készség 4. magyar nyelvű, kb. 250 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre 10 pont 4 pont 10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont 25 perc
2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 1. 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 850-900n

- német 800-900n

12 pont nincs 80 perc Szótár nem használható
Nyelvismeret 2. 15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből 12 pont
Írott szöveg értése 1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 5500-6000n

- német 3500-4500n

24 pont 15 pont
Írott szöveg értése 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1. olvasói levél írása 140-160 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 120-140 szó 20 szó

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 190 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 114 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Önálló témakifejtés Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Kötetlen beszélgetés, szerepjáték és önálló témakifejtés alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item ? feleletválasztós

8 vagy 7 item ? idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre
itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 1. 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Nyelvismeret 2. 15 item ? lyukas szöveg kitöltése szókészletből 12 vizsgapont
Írott szöveg értése 1. 8 item ? lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
Írott szöveg értése 2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1. olvasói levél Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont 

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont 

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Felsőfok egynyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés 2-3 témáról

(4-5 perc)

50 pont 20 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók

(4-5 perc)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 2 perc önálló témakifejtés)

Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 400-450 szó 12 pont nincs 65 perc Szótár nem használható
Írott szöveg értése 1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt

összesen: 5500-6000n

16 pont 12 pont
Írott szöveg értése 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1. érvelő jellegű esszé írása 190-210 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 190-210 szó 20 pont

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 160 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 96 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.<

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

    Kiejtés: 5 pont
Hallás utáni értés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Írott szöveg értése 1. 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 2 pont
Írott szöveg értése 2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1. érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Felsőfok kétnyelvű

 

szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés

(4-5 perc)

35 pont 14 pont max. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók

(4-5 perc)

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 8 pont 15 perc felkészülési idő + kb. 10 perc közvetítés
4. magyar nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre 10 pont
Hallás utáni értés 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 1. 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 850-900n

- német 800-900n

12 pont nincs 80 perc Szótár nem használható
Nyelvismeret 2. 15 ütemes lyukas szöveg kitöltése 12 pont
Írott szöveg értése 1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt összesen: 5500-6000n

24 pont 15 pont
Írott szöveg értése 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1. érvelő jellegű esszé írása 190-210 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 190-210 szó 20 pont

 

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 185 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 111 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Hallás utáni értés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 1. 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Nyelvismeret 2. 15 item - cloze teszt 12 vizsgapont
Írott szöveg értése 1. 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
Írott szöveg értése 2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1. érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

A mintafeladatok megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

Szóbeli témalisták

Az alapfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (személyi adatok; családtagok, barátok, ismerősök bemutatása, rövid külső és belső jellemzése; családi házimunkák megosztása; érdeklődési körök)
 2. Öltözködés (évszakokra és szituációkra jellemző ruhák viselete)
 3. Lakóhely (vizsgázó lakása, lakásának bútorzata és egyéb berendezése, lakásbérlés, költségek)
 4. Munka (vizsgázó munkahelye, munkája, foglalkozása, bérek, képzés)
 5. Tanulás (vizsgázó iskolái, végzettsége, nyelvtanulása, tantárgyak, bizonyítványok, diplomák)
 6. Szabadidő (vizsgázó hobbija, kisállatok tartása, kertészkedés, esti szórakozási formák, rádió, TV, videó, mozi, zene, színház, olvasás, múzeumok, kiállítások, koncertek, látnivalók, kirándulás, sajtó, irodalom, könyvtár, társas összejövetelek)
 7. Telekommunikáció (postai tevékenységek, mobil és vezetékes telefonhasználat, számítógép, Internet, levelezés, e-mail)
 8. Sport (vizsgázó kedvenc sportágai)
 9. Egészség (gyakori betegségek, gyógyszerek, diéta, egészséges életmód, fizikai és szellemi hogylét, testápolás, balesetek, mentő, testrészek)
 10. Szolgáltatások (bank, éttermek, kávéházak, ételek, italok, rendelés, szállodák, helyfoglalás, szállástípusok; rendőrség, tűzoltóság hívása, benzinkút, segélyszolgálat)
 11. Közlekedés (gyalogos, kerékpár, autó, taxi, tömegközlekedés, eligazodás, tájékoztatás, útleírás)
 12. Utazás (vakációs úti célok, szállásfoglalások)
 13. Időjárás és környezet (évszakok, napi időjárás, város, falu, táj, növények, állatok)
 14. Bevásárlás (mindennapi bevásárlás, fontosabb élelmiszerek, kisüzletek, nagyáruházak, kiegészítők, ruházat, háztartási szerek)
 15. Étkezés (evés, ivás, ételek, italok, élelmiszerek)
 16. Vendégség (fogadás, kínálás, bemutatás)
 17. Ünnepek (születés- és névnapok, családi ünnepek)
 18. Személyes kapcsolatok (fajtái, meghívás, találkozó megbeszélése, levelezés, egyesületek)
 19. Magyarország (vizsgázó lakóhelye, a lakóhely legfontosabb látnivalói)
 20. Célnyelvi országok (általános információk Angliáról, az Egyesült Államokról, [esetleg Kanadáról és Ausztráliáról is] Németországról, Ausztriáról és Svájcról a vizsga nyelvétől függően)

A középfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (tipikus férfi és női tulajdonságok, az ideális férfi és nő, nevelés, generációk, családi ünnepek, ünnepnapok)
 2. Megjelenés (divat, kozmetika)
 3. Lakóhely (különböző lakóhelytípusok összehasonlítása, városi-falusi lét összehasonlítása, háztartás, költségek, fenntartás)
 4. Munka (munkák presztízse, divatos szakmák, munkanélküliség, munkalehetőségek, család és karrier)
 5. Tanulás (továbbtanulási tervek, iskolai élmények és hagyományok, iskolatípusok)
 6. Szabadidő (u.a., mint az alapfokon csak jóval szélesebb szókinccsel valamint az ott felsorolt szabadidős tevékenységek előnyei és hátrányai, mindennapok és hétvége, pihenés és szórakozás)
 7. Telekommunikáció (mobiltelefon és számítógép előnyei hátrányai; az email és a hagyományos levelezés összehasonlítása)
 8. Sport (tömegsport, versenysport, sport a TV-ben és élőben, extrém sportok)
 9. Egészség (egészségmegóvás, szépségápolás, orvosnál, fogorvosnál, dohányzás, alkohol, kábítószer, egészségbiztosítás, orvosi ellátás)
 10. Szolgáltatások (javíttatás, fodrász, patyolat, hirdetések, reklám)
 11. Közlekedés (autóvezetés, közlekedési szabályok, a közlekedés biztonsága és problémái, helyi és távolsági közlekedés, intercity vonatok)
 12. Utazás (utazási fajták, utazási formák, utazási irodák, nyelvismeret és utazás összefüggései)
 13. Időjárás, környezetvédelem (természet és környezet, környezeti ártalmak, a környezetvédelem módozatai)
 14. Bevásárlás (vásárlási lehetőségek és szokások, háztatrtási gépek, ajándékozás, fizetési módozatok, hipermarketek, butikok, reklamáció, hitel)
 15. Étkezés (étkezési szokások ünnepnapokon és hétköznap, otthoni étkezés, éttermek, magyar konyha)
 16. Ünnepek (nemzeti és vallási ünnepek)
 17. Magyarország (Magyarország legfontosabb látnivalói, kulturális szokásai, földrajza)
 18. Célnyelvi országok (a célnyelvi országok fővárosai, főbb nevezetességei, az ottélők néhány jellegzetes szokása)
 19. Aktualitások (aktuális történések, ünnepek és szokások)

A felsőfokú szóbeli vizsga témakörei

 1. Család és barátok (a család és a házasság problémái, együttélés házasságon kívül, gyermeknevelés, válás, generációs problémák, otthoni, iskolai és iskolán kívüli nevelés)
 2. Lakóhely (lakásépítési helyzet Magyarországon, lakótelepek, panelházak problémái, felújítása)
 3. Munka (szellemi és fizikai munka, továbbképzés, átképzés, munkaidő rugalmassága, álláskeresés, fejvadász cégek, önálló vállalkozások, családi élet és munkavállalás összehangolása, multinacionális cégek Magyarországon)
 4. Tanulás (elitképzés, tömegoktatás, élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, magánoktatás, állami oktatás, esélyegyenlőség, egyetemi szakok népszerűségének és népszerűtlenségének okai)
 5. Kultúra, művelődés (TV csatornák és rádióállomások műsorai, klasszikus és könnyűzene, képzőművészet, építészet, újságok, magazinok, regények)
 6. Telekommunikáció (mobiltelefon, sms, e-mail, Internet, fax)
 7. Sport (amatőr és profi sportok, olimpia, a sport és az egészség)
 8. Egészségügy (fertőző betegségek, gyógyíthatatlan betegségek, mozgássérültek problémái, természetgyógyászat, gyógyszerek, szenvedélybetegségek és gyógyításuk, szervátültetés)
 9. Szolgáltatások (banki tranzakciók, választék, minőség, mennyiség)
 10. Bevásárlás (reklámok, konzum magatartás)
 11. Közlekedés (gépjármű karbantartás és szerviz, közlekedés fejlesztése, autópályaépítés, közlekedési morál)
 12. Utazás (belföldön és külföldön gyűjthető tapasztalatok összehasonlítása, a meglátogatott külföldi ország kulturális szempontú összehasonlítása Magyarországgal)
 13. Környezeti problémák (víz- és levegőszennyezettség, éhínségek, globális felmelegedés, környezeti katasztrófák, túlnépesedés, jóléti állam és környezetvédelem)
 14. Tudományok helyzete (klónozás, génmanipuláció, alternatív energiaforrások, atomerőművek, vízierőművek)
 15. Magyarország (politikai berendezkedés, társadalom, gazdaság, Magyarország és a NATO és az EU, közbiztonság, főbb történelmi események)
 16. Célnyelvi országok (kulturális különbségek, a magyar nyelv és a kultúra, a célnyelv és a célnyelvi kultúra)
 17. Aktualitások (modern társadalom, kriminalitás, jog és jogtalanság, választások, kivándorlás, nacionalizmus, szociális háló)

Vizsgaszabályzat

Jelentkezésével Ön elfogadja és tudomásul veszi a vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, még jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza át!

Egyéb tudnivalók a TársalKodó vizsgáról

A vizsgáról további információkat talál a vizsgaközpont honlapján.

Jelentkezési lap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?